Jump to content


Photo

„Crearea ºi dezvoltarea unui nou etno-brand vinicol armeano-moldovenesc”


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 Ethnicprod LLC

Ethnicprod LLC

    junior

  • Membri
  • Pip
  • 2 posts

Posted 12 April 2009 - 02:34 PM

Hakobjanyan Vahe
« Ethnicprod» LLC director
ethnicprod@mail.ru

Armenia ºi Moldova-noi direcþii de cooperare

Parteneriatul moldo-armean are rãdãcini adînci în istorie. În esenþã, este catalogat, ca fiind un model de interacþiune civilizaþionalã a Sudului cu Nordul. De-a lungul timpului, sub incidenþa unor ºir de evenimente istorice nefaste, poporul armean a fost silit sã migreze în regiuni mult mai stabile din punct de vedere politic ºi economic. Principala direcþie migraþionalã a fost Armenia-Iveria-Sudul Rusiei-Moldova-Carpaþi-Polonia. Pe acest mãreþ drum civilizaþional, poporul armean s-a integrat rapid în sistemul socio-economic al popoarelor autohtone, împreunã creînd opere grandioase de o semnificaþie spiritualã ºi materialã deosebitã. În acelaºi timp, armenii au creat în cadrul diasporelor centre cultural-educaþionale, cu o puternicã amprentã a spiritului naþional.
Importanþa acestor comunitãþi de armeni, situate în calea drumului civilizaþional dintre Sud ºi Nord, este vãditã, în special pentru istoria Armeniei, deoarece interacþiunea avea o semnificaþie dublã. În cadrul diasporelor armene, s-au nãscut personalitãþi marcante, care au asimilat puterea cultural-economicã a Nordul, pentru a genera acþiuni de reformare în numele istoriei patriei. Printre membrii diasporei erau patrioþi, care în continuu, asumîndu-ºi funcþia de misionari, trãiau cu speranþa de a pãºi o datã cel puþin, pe meleagurile strãmoºilor. Micile parohii ºi ºcolile din cadrul diasporelor erau dedicate întru totul educãrii spiritului naþional. Acest proces era împregnat de energia culturii popoarelor înfrãþite ºi era îndreptat spre eliberarea poporului armean de cuceritorii care de secole au chinuit ºi au schilodit conºtiinþa naþionalã a poporului armean.
La rîndul lor, popoarele nordice au asimilat treptat, cunoºtinþele armenilor din domeniu economic, social, cultural ºi tehnologic, iar acest lucru a impulsionat evoluþia de mai departe a acestora, oferind un nou colorit manifestãrilor culturale. Una dintre cele mai semnificative exprimãri de interacþiune culturalã este unirea armenilor, exemplificate prin evenimente istorice de o avergurã deosebitã. La nivel geopolitic, unirea militarã cu ªtefan cel Mare, la nivel politic-activitatea culturalã a lui Manuc Bei, cît ºi la nivel spiritual, prin activitatea bisericii armene. Ultimul tip de interacþiune este cooperarea multilateralã a douã republici surori. Pe teritoriul moldav s-au afirmat personalitãþi a poporului armean, ce au avut o rezonanþã deosebitã tocmai în Armenia. Astfel, de numele Nalbandean, este legatã miºcarea de eliberare naþionalã a Armeniei, de numele Araratean, anume refacerea Armatei Naþionale în perioada Primei Republici, iar de numele Vazgen I, reafirmarea sipritului religios în conºtiinþa naþionalã, în perioada Uniunii Sovietice. Avînd asemenea legãturi strînse în istorie, poporul moldovenesc ºi armean, pot ºi trebuie sã edifice un parteneriat multidimensional, în special cã acest lucru se petrece atunci cînd ambele popoare sunt independente. Suveranitatea guvernelor noastre ne oferã o posibilitate unicã de a dezvolta tradiþiile istorice atît la nivel inter-guvernamental, cît ºi societal, ºi individual.

:rolleyes:Proiect
„Crearea ºi dezvoltarea unui nou etno-brand vinicol armeano-moldovenesc”

Simbolurile, ce incontestabil, unesc tradiþiile popoarelor noastre sunt producerea vinului ºi creºterea viþei-de-vie. De acestea se leagã un ºir de elemente etno-culturale a poporului armean ºi moldav. Avînd un impact deosebit asupra agriculturii, este totodatã un element structural al mentalitãþii noastre. Ea este plasatã la cel mai înalt nivel, cel al simbolisticii naþionale ºi spirituale. Armenii ºi moldovenii au acumulat de-a lungul timpului, o experienþã bogatã în realizarea acestei activitãþi. Factorul istoric, fãrã îndoialã, este puntea de legãturã a tradiþiilor noastre. De pe teritoriul armean tradiþia cultivãrii viþei-de-vie s-a rãspãndit în regiunile vecine, care aveau condiþii climaterice favorabile. În Republica Moldova aceastã tradiþie s-a dezvoltat rapid, evidenþiîndu-se noi elemente în domeniul producerii vinului ºi creºterii viþei-de-vie. În general, afirmarea unui nou brand moldo-armean în acest domeniu, ar însemna cumularea arhaicului, tradiþionalismului ºi contemporanitãþii. Combinînd tradiþiile armene ºi moldoveneºti privind viticultura am genera ineviatbil noi etno-branduri vinicole.

Attached Thumbnails

  • STA60782.JPG

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users