Jump to content


Photo

"...Drepturile omului trebuie sa devina un fapt si nu un vis idealist.", L.Ron Hubbard


 • Please log in to reply
3 replies to this topic

#1 secretarul

secretarul

  junior

 • Membri
 • Pip
 • 67 posts

Posted 25 February 2007 - 02:26 PM

Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului

Adoptatã ºi proclamatã prin Rezoluþia Adunãrii Generale 217 A (III) din 10 decembrie 1948. La 10 decembrie 1948, Adunarea Generalã a Organizaþiei Naþiunilor Unite a aprobat ºi a proclamat Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului. Prin acest act istoric, Ansamblul a cerut tuturor þãrilor membre sã publice textul Declareþiei, ca dupã aceea sã fie "distribuit, expus, citit ºi comentat în ºcoli ºi alte instituþii de învãþãmânt, fãrã deosebiri dependente de condiþia politicã a þãrilor sau teritoriilor".

Preambul

Considerând cã recunoaºterea demnitãþii inerente tuturor membrilor familiei umane ºi a drepturilor lor egale ºi inalienabile constituie fundamentul libertãþii, drep-tãþii ºi pãcii în lume,
Considerând cã ignorarea ºi dispreþuirea drepturilor omului au dus la acte de barbarie care revoltã conºtiinþa omenirii ºi cã fãurirea unei lumi în care fiinþele umane se vor bucura de libertatea cuvântului ºi a convingerilor ºi vor fi eliberate de teamã ºi mizerie a fost proclamatã drept cea mai înaltã aspiraþie a oamenilor,
Considerând cã este esenþial ca drepturile omului sã fie ocrotite de autoritatea legii pentru ca omul sã nu fie silit sã recurgã, ca soluþie extremã, la revoltã împotriva tiraniei ºi asupririi,
Considerând cã este esenþial a se încuraja dezvoltarea relaþiilor prieteneºti între naþiuni,
Considerând cã în Cartã popoarele Organizaþiei Naþiunilor Unite au proclamat din nou credinþa lor în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea ºi în valoa-rea persoanei umane, drepturi egale pentru bãrbaþi ºi femei ºi cã au hotãrât sã favori-zeze progresul social ºi îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã în cadrul unei libertãþi mai mari,
Considerând cã statele membre s-au angajat sã promoveze în colaborare cu Organizaþia Naþiunilor Unite respectul universal ºi efectiv faþã de drepturile omului ºi libertãþile fundamentale, precum ºi respectarea lor universalã ºi efectivã,
Considerând cã o concepþie comunã despre aceste drepturi ºi libertãþi este de cea mai mare importanþã pentru realizarea deplinã a acestui angajament,

Proclamare

Adunarea Generalã proclamã prezenta Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, ca ideal comun spre care trebuie sã tindã toate popoarele ºi toate naþiunile, pentru ca toate persoanele ºi toate organele societãþii sã se strãduiascã, având aceastã Declaraþie permanent în minte, ca prin învãþãturã ºi educaþie sã dezvolte respectul pentru aceste drepturi ºi libertãþi ºi sã asigure prin mãsuri progresive, de ordin naþio-nal ºi internaþional, recunoaºterea ºi aplicarea lor universalã ºi efectivã, atât în sânul popoarelor statelor membre, cât ºi al celor din teritoriile aflate sub jurisdicþia lor.

Articolul 1
Toate fiinþele umane se nasc libere ºi egale în demnitate ºi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raþiune ºi conºtiinþã ºi trebuie sã se comporte unele faþã de altele în spiritul fraternitãþii.

Toti ne-am nascut cu drepturile fundamentale ale omului. Toti avem propriile idei si propriile ganduri. Toti trebuie sa fim tratati in mod egal.

#2 secretarul

secretarul

  junior

 • Membri
 • Pip
 • 67 posts

Posted 26 February 2007 - 06:30 PM

Articolul 2
1. Fiecare om se poate prevala de toate drepturile ºi libertãþile proclamate în prezenta Declaraþie fãrã nici un fel de deosebire ca, de pildã, deosebirea de rasã, culoare, sex, limbã, religie, opinie politicã sau orice altã opinie, de origine naþionalã sau socialã, avere, naºtere sau orice alte împrejurãri.
2. În afarã de aceasta, nu se va face nici o deosebire dupã statutul politic, juridic sau internaþional al þãrii sau al teritoriului de care þine o persoanã, fie cã aceastã þarã sau teritoriu sunt independente, sub tutelã, neautonome sau supuse vreunei alte limitãri a suveranitãþii.
Aceste drepturi apartin tuturor, indiferent care sunt diferentele dintre noi.

Articolul 3
Orice fiinþã umanã are dreptul la viaþã, la libertate ºi la securitatea persoanei sale.
Toti avem dreptul la viata si sa traim in libertate si siguranta.

Articolul 4
Nimeni nu va fi þinut în sclavie, nici în servitute; sclavajul ºi comerþul cu sclavi sunt interzise sub toate formele lor.
Nimeni nu are dreptul sa ne faca sclavi. Nu putem sa facem slavi pe nimeni.

Articolul 5
Nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante.
Nimeni nu are dreptul sa ne faca rau sau sa ne tortureze.

#3 secretarul

secretarul

  junior

 • Membri
 • Pip
 • 67 posts

Posted 02 March 2007 - 03:00 PM

Articolul 6
Fiecare om are dreptul sã i se recunoascã pretutindeni personalitatea juridicã.
Articolul 7
Toþi oamenii sunt egali în faþa legii ºi au, fãrã nici o deosebire, dreptul la o egalã protecþie a legii. Toþi oamenii au dreptul la o protecþie egalã împotriva oricãrei discriminãri care ar viola prezenta Declaraþie ºi împotriva oricãrei provocãri la o ase-menea discriminare.
Articolul 8
Orice persoana are dreptul la satisfacþia efectivã din partea instanþelor juridice naþionale competente împotriva actelor care violeazã drepturile fundamentale ce-i sunt recunoscute prin constituþie sau lege.
Articolul 9
Nimeni nu trebuie sã fie arestat, deþinut sau exilat în mod arbitrar.
Articolul 10
Orice persoanã are dreptul în deplinã egalitate de a fi audiatã în mod echitabil ºi public de cãtre un tribunal independent ºi imparþial care va hotãrî fie asupra dreptu-rilor ºi obligaþiilor sale, fie asupra temeiniciei oricãrei acuzãri în materie penalã în-dreptatã împotriva sa.
Articolul 11
1. Orice persoanã acuzatã de comiterea unui act cu caracter penal are dreptul sã fie presupusã nevinovatã pânã când vinovãþia sa va fi stabilitã în mod legal în cur-sul unui proces public in care i-au fost asigurate toate garanþiile necesare apãrãrii sale.
2. Nimeni nu va fi condamnat pentru acþiuni sau omisiuni care nu-i constituiau, în momentul când au fost comise, un act cu caracter penal conform dreptului interna-þional sau naþional. De asemenea, nu se va aplica nici o pedeapsã mai grea decât aceea care era aplicabilã în momentul când a fost sãvârºit actul cu caracter penal.
Articolul 12
Nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare în viaþa sa personalã, în familia sa, în domiciliul lui sau în corespondenþa sa, nici la atingeri aduse onoarei ºi reputaþiei sale. Orice persoanã are dreptul la protecþia legii împotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri.
Articolul 13
1. Orice persoanã are dreptul de a circula în mod liber ºi de a-ºi alege reºedinþa în interiorul graniþelor unui stat.
2. Orice persoanã are dreptul de a pãrãsi orice þarã, inclusiv a sa, ºi de a reveni în þara sa.
Articolul 14
1. În caz de persecuþie, orice persoanã are dreptul de a cãuta azil ºi de a bene-ficia de azil în alte þãri.
2. Acest drept nu poate fi invocat în caz de urmãrire ce rezultã în mod real dintr-o crimã de drept comun sau din acþiuni contrare scopurilor ºi principiilor Orga-nizaþiei Naþiunilor Unite.
Articolul 15
1. Orice persoanã are dreptul la o cetãþenie.
2. Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetãþenia sa sau de dreptul de a-ºi schimba cetãþenia.

#4 D.creft

D.creft

  junior

 • Membri
 • Pip
 • 3 posts

Posted 09 October 2009 - 04:09 PM

Putere i sa dat doar cand este la servici si atat in reste trebuie sa fie la fel ca toti cetatenii

Faza e ca acolo sunt angajati doar tampiti fara creier dar sa fie mari si prost
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users