Jump to content


Photo

ALERTA! GRIPA AVIARA IN ROMANIA!


 • Please log in to reply
6 replies to this topic

#1 NICOLETA

NICOLETA

  REVISTA FERMA

 • Moderatori
 • Pip
 • 24 posts
 • Gender:Female

Posted 07 October 2005 - 08:41 PM

GRIPA AVIARÃ - FÃRÃ FRONTIERE

AUTOR: Prof dr Mihai DECUN

Apariþia epidemiilor de gripã la pãsãri ºi la om genereazã temeri în lumea ºtiinþei. Zeci de institute de virusologie cautã soluþii pentru prevenirea producerii necontenite de noi variante antigenice de virus. Chiar dacã Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii declarã cã omenirea nu este încã pregãtitã sã facã faþã unui asemenea pericol, avicultorii îºi pun speranþa în programele de biosecuritate locale ºi aºteaptã progresele ºtiinþifice, care sã conducã la prepararea de vaccinuri eficiente.

Gripa aviarã este produsã de un virus specific
Denumirea de gripã sau influenþã aviarã include mai multe stãri patologice, produse de cãtre diverse subtipuri ale virusurilor gripale. Cea mai cunoscutã formã de gripã aviarã este cea numitã pestã aviarã clasicã, care nu a mai apãrut în þara noastrã din anul 1941. În ultimii ani etiologia gripei a fost intens studiatã ºi este bine cunoscutã, constituind un model de adaptare a virusului la diferite gazde, cu consecinþe importante sub aspect epidemiologic. Virusul gripal este încadrat în grupul Influenzavirus, tipul (specia) A. Are dimensiunea de aproximativ 80-120 nanometri ºi prezintã în zona centralã un filament de ARN. Înveliºul extern al particulei virale - numit pericapsidã, este de naturã lipoproteicã ºi prezintã pe suprafaþã douã tipuri de spiculi, alcãtuiþi din hemaglutininã (H) ºi neuraminidazã (N) (vezi figura 1). Hemaglutinina (H) joacã un rol important în adsorbþia virusurilor pe suprafaþa celulei - gazdã ºi în realizarea infecþiei virale, iar neuraminidaza (N) este o enzimã care determinã eliberarea virusului din celule ºi conferã capacitatea de a se rãspândi repede.
Sub aspect epidemiologic, virusurile gripale (de tip A) sunt subîmpãrþite în subtipuri pe baza caracteristicilor antigenice ale glicoproteinelor de suprafaþã (H ºi N). Se cunoaºte existenþa a peste 15 subtipuri distincte dupã hemaglutininã (H) ºi 9 subtipuri dupã neuraminidazã (N). Subtipurile se caracterizeazã fiecare printr-o formulã antigenicã proprie, care reflectã asemãnãrile ºi deosebirile dintre diferitele tulpini. De exemplu, pandemia de gripã la om din anii 1957 - 1958 a fost provocatã de subtipul H2N2, iar epidemia din anul 1968, care a pornit din Hong Kong, a fost provocatã de subtipul H3N2. Patogenitatea virusului gripal este codificatã în mai multe segmente genomice, ceea ce favorizeazã pluralismul antigenic ºi de patogenitate. La virusul gripal a fost doveditã experimental posibilitatea de reasortare genomicã, care explicã apariþia unor tulpini gripale pandemice, cu o structurã antigenicã nouã, din parentali umani ºi animali. Astfel, se considerã temeinic argumentatã ideea cã virusul A/Hong Kong/1968/H3N2 a avut ca progenitori de reasortare genomicã tulpina de provenienþã umanã H2N2 ºi tulpina de raþã A/Ucraina/1963/H3N8.

Tabloul clinic ºi anatomo-patologic al gripei
Tabloul clinic al infecþiilor gripale aviare este foarte variat, dependent de tipul de virus, specia de pãsãri, vârsta ºi condiþiile de întreþinere. Formele clinice cele mai grave le prezintã pesta aviarã, cu tulburãri respiratorii, circulatorii, digestive ºi nervoase. Existã o mare asemãnare sub aspect clinic între pesta aviarã ºi pseudopesta aviarã (boala de Newcastle), cu deosebirea cã în pesta aviarã apar frecvent ºi edeme ale þesutului conjunctiv subcutanat, localizate mai ales la cap ºi gât. Edemele constituie semne caracteristice, foarte importante pentru orientarea diagnosticului, dar acestea sunt inconstant prezente ºi apar nu numai în pesta aviarã. Uneori gripa pãsãrilor evolueazã numai cu manifestãri respiratorii sau digestive ºi chiar asimptomatic. Forma asimptomaticã poate fi demonstratã numai prin evidenþierea anticorpilor serici.
Modificãrile anatomopatologice constau în leziuni asemãnãtoare cu cele din pseudopestã, la care se adaugã prezenþa edemelor gelatinoase în þesutul conjunctiv subcutanat, a exsudatelor seroase, sero-fibrinoase sau sero-hemoragice în cavitãþi ºi a hemoragiilor pe seroase ºi mucoase. În proventricol pot sã aparã hemoragii diseminate sub formã de inel, dar lipsesc modificãrile cu caracter necrotic-difteroid, obiºnuit întâlnite în pseudopestã. În gripa aviarã cu manifestãri predominent respiratorii, obiºnuit, se constatã catar conjunctival, rinitã, traheitã, sinuzitã, aerosaculitã ºi pneumonie interstiþialã. Diagnosticul de certitudine al bolii se bazeazã pe izolarea ºi identificarea virusului gripal sau/ºi pe evidenþierea anticorpilor în serul sanguin al pãsãrilor trecute prin boalã.

Aspecte epidemiologice
Pesta aviarã clasicã, nemaifiind semnalatã de mulþi ani în þãrile europene, este puþin probabil sã mai aparã în þara noastrã. In schimb, gripa, determinatã de alte subtipuri de virus, decât cel care produce pesta, poate sã aparã prin nerespectarea mãsurilor de profilaxie generalã ºi neasigurarea condiþiilor igienice de întreþinere a pãsãrilor. Izolarea diferitelor tipuri de virus gripal de la vrãbii, rândunica de mare, prepeliþe ºi evidenþierea anticorpilor specifici în serul sanguin a mai multor specii de pãsãri sãlbatice ºi la om, aratã cã spectrul de patogenitate al virusurilor gripale aviare este foarte larg, ceea ce complicã activitatea de prevenire a acestor infecþii. Transmiterea virusurilor aviare la om este destul de rarã, deoarece omul nu posedã receptorii necesari ataºãrii virusului de celulele þintã. Când aceasta se produce, boala la om nu are tendinþa de rãspândire, evolueazã sub formã de cazuri sporadice. În mod obiºnuit, pentru realizarea transmiterii virusurilor aviare la om este necesarã o gazdã intermediarã, reprezentatã de porc, care posedã receptori atât pentru tipurile de virus aviare, cât ºi pentru cele umane. Aºa se explicã apariþia mai frecventã a gripei umane în þãrile din Asia, unde cohabitarea strânsã a pãsãrilor cu porcii în cadrul gospodãriilor þãrãneºti este obiºnuitã, asemãnãtor cu cea se întâmplã ºi în þara noastrã. Se crede cã, în cazurile în care virusul gripal aviar evolueazã la un om cu gripã, determinatã de unul din tipurile umane, este posibilã o reasortare antigenicã între cele douã tipuri de virusuri, care se finalizeazã cu un nou tip antigenic în stare sã producã o pandemie (epidemie de nivel mondial). Cu alte cuvinte, porcul ºi omul joacã rolul de vas de amestec genetic între tulpinile aviare ºi cele umane, pentru formarea de noi tulpini pandemice (vezi figura 2).
La începutul anului 2004 au fost raportate cazuri de gripã aviarã, cu tipul A(H5N1), la pãsãri ºi la om în Vietnam (64 de provincii), Korea, Thailanda, Japonia, Taiwan, Cambodgia, Indonezia, Laos, China etc. Din zona asiaticã boala s-a transmis, prin intermediul pãsãrilor sãlbatice cãlãtoare ºi a comerþului cu produse specifice aviculturii, în Canada, S.U.A., Chile (A/H7N3), Uruguay, Argentina, Marea Britanie ( A/H1N1 - 125 de cazuri la copii), Noua Caledonie etc. În acest an (2005), virusul gripei a trecut din China în Siberia, de unde, în luna iulie, a trecut peste munþii Ural ºi a ajuns în republica Kalmukia (sudul Rusiei), producând o mortalitate crescutã atât la pãsãrile domestice, cât ºi la cele sãlbatice. În prezent, virusul gripal H5N1, transmisibil la om, este prezent ºi în alte cinci regiuni din Rusia. Este pentru prima datã când virusul se propagã în partea europeanã a Rusiei, separatã de Siberia prin lanþul Munþilor Ural. Cu toate cã au fost împuºcate peste o sutã de mii de pãsãri sãlbatice în zona europeanã a Rusiei, mai ales în zona Mãrii Caspice, existã teama cã prin migraþia pãsãrilor sãlbatice, boala se va rãspândi în întreaga Europã. În Olanda a fost instituitã mãsura de trecere în stabulaþie închisã a peste cinci milioane de pui, raþe ºi curcani, din cele aproximativ 80 de milioane de pãsãri crescute în aer liber. Decizia vizeazã limitarea riscurilor de transmitere a gripei aviare în cursul perioadei de migraþie a pãsãrilor sãlbatice. Mãsuri similare au fost adoptate ºi în Germania. Cele 25 de þãri din UE au interzis importurile de pãsãri din mai multe þãri asiatice (Cambodgia, China, Indonezia, Laos, Malaysia, Coreea de Nord, Pakistan, Thailanda, Vietnam), iar recent pe listã au fost adãugate Rusia ºi Kazahstanul. Amploarea deosebitã a epidemiilor de gripã aviarã la pãsãri ºi om, l-a determinat pe preºedintele SUA, George W. Bush, sã propunã recent la Conferinþa ONU constituirea unui parteneriat internaþional pentru prevenirea ºi combaterea bolii.

Pierderile economice
La nivel mondial pierderile economice produse de gripa aviarã sunt imense, ceea ce a determinat O.I.E. sã includã aceastã boalã într-un program de supraveghere strictã. În cursul epidemiei din Pensylvania - SUA (1983/1984), pentru combaterea bolii au fost eutanasiate ºi distruse aproximativ 17 milioane de pãsãri, în valoare de aproximativ 350 de milioane de dolari; în episodul din Italia (1999/2000) a fost necesarã sacrificarea ºi distrugerea a 14 milioane de pãsãri, în valoare de 200 de milioane de dolari; în anul 2002 în Chile au murit un numãr imens de pãsãri ºi au sacrificate 12 000 de pãsãri, pagubele fiind evaluate la peste 25 de milioane de dolari, iar în ultimul episod din Olanda (2003) au fost eutanasiate ºi neutralizate 30 de milioane de pãsãri, în valoare de 750 de milioane de dolari º.m.d. Eutanasierea unui numãr aºa de mare de pãsãri, într-un timp foarte scurt ºi fãrã riscul de difuzare a bolii, a ridicat probleme tehnice deosebite, fiind necesarã conceperea de metode ºi instalaþii deosebit de complexe ºi foarte costisitoare. Pierderi economice deosebit de mari au rezultat ºi din întreruperea unor legãturi economice, pe perioada aplicãrii mãsurilor de carantinã antiepizooticã.

Ce se poate face pentru protecþia pãsãrilor ºi a populaþiei umane?
Vaccinarea pare sã fie singura posibilitate certã de prevenire a gripei aviare, dar utilizarea vaccinurilor în acest scop este limitatã din considerente economice. Vaccinurile inactivate dau o imunitate de scurtã duratã ºi utilizarea lor presupune o permanentã cunoaºtere a tipurilor existente în teritoriu, pentru o continuã adecvare a compoziþiei antigenice a vaccinului corespunzãtor evoluþiei procesului de reasortare genomicã a virusurilor care produc boala. Pentru combaterea bolii la pãsãri în focarele diagnosticate, este necesarã sacrificarea întregului efectiv ºi efectuarea de dezinfecþii generale riguroase în adãposturile depopulate, în abatoare ºi în întreprinderile de valorificare a deºeurilor organice.
Pentru protecþia populaþiei umane faþã de contaminarea cu virusul gripal aviar este esenþialã respectarea normelor de igienã veterinarã pe tot parcursul procesului de creºtere a pãsãrilor ºi de obþinere ºi de prelucrare a produselor avicole. Vaccinarea antigripalã obiºnuitã, care se practicã anual în þara noastrã, nu asigurã o protecþie faþã de virusurile gripale aviare, deoarece acestea sunt diferite din punct de vedere antigenic. Pe plan mondial, a fost pusã la punct prepararea de vaccin contra tipului aviar H5N1, dar OMS apreciazã cã în cazul apariþiei unei pandemii de gripã aviarã nu ar fi posibilã o producþie suficientã de vaccin, nici mãcar pentru populaþia Europei. De aceea, se considerã cã protecþia pãsãrilor ºi a oamenilor faþã de gripa aviarã trebuie realizatã preponderent prin mãsuri de protecþie generalã, nespecificã. În transmiterea la distanþã a acestor virusuri un rol important revine pãsãrilor sãlbatice migratoare, care nu trebuie sã vinã în contact cu pãsãrile domestice ºi nici cu furajele ºi apa destinatã acestora. Este mai ales important ca pãsãrile domestice sã fie crescute în spaþii închise, în care nu au acces pãsãrile sãlbatice. Aceastã mãsurã trebuie aplicatã cu prioritate în localitãþile aflate pe culoarele de migraþie a pãsãrilor sãlbatice acvatice. În România, existã douã culoare mari de migraþie a pãsãrilor de þãrm: din nord (mai ales din Marea Balticã) ºi din sud (Delta Nilului, Dakkar ºi Africa subsaharianã) spre Delta Dunãrii sau alte lunci din sudul þãrii. Dinspre nord (Marea Balticã), dar posibil ºi din est (Marea Caspicã) migraþia pãsãrilor ameninþã teritoriul României cu gripa aviarã, iar dinspre sud cu virusul encefalitei West Nile, care se manifestã tot mai frecvent, fiind transmis de þânþari (la animale ºi la om). Transmiterea virusurilor gripale pe alte cãi ºi mai ales prin ou, deºi pare posibilã, nu a fost încã constatatã în condiþii naturale. Tratamentul termic al cãrnii ºi ouãlor exclude posibilitatea infectãrii omului pe aceastã cale, iar spãlarea cu apã caldã ºi sãpun a mâinilor ºi în general a suprafeþelor contaminate, ca ºi utilizarea de antiseptice ºi dezinfectante uzuale, asigurã distrugerea virusului gripal în decurs de câteva minute.

Revista Ferma

#2 gghise

gghise

  REVISTA FERMA

 • Admin
 • PipPip
 • 156 posts
 • Gender:Male

Posted 10 October 2005 - 09:16 AM

Asa cum este prezentat si in articolul scris de catre dl prof dr Mihai Decun:
"Tabloul clinic al infecþiilor gripale aviare este foarte variat, dependent de tipul de virus, specia de pãsãri, vârsta ºi condiþiile de întreþinere. Existã o mare asemãnare sub aspect clinic între pesta aviarã ºi pseudopesta aviarã (boala de Newcastle), cu deosebirea cã în pesta aviarã apar frecvent ºi edeme ale þesutului conjunctiv subcutanat, localizate mai ales la cap ºi gât. Edemele constituie semne caracteristice, foarte importante pentru orientarea diagnosticului, dar acestea sunt inconstant prezente ºi apar nu numai în pesta aviarã. Uneori gripa pãsãrilor evolueazã numai cu manifestãri respiratorii sau digestive ºi chiar asimptomatic...
Modificãrile anatomopatologice constau în leziuni asemãnãtoare cu cele din pseudopestã, la care se adaugã prezenþa edemelor gelatinoase în þesutul conjunctiv subcutanat, a exsudatelor seroase, sero-fibrinoase sau sero-hemoragice în cavitãþi ºi a hemoragiilor pe seroase ºi mucoase. În proventricol pot sã aparã hemoragii diseminate sub formã de inel, dar lipsesc modificãrile cu caracter necrotic-difteroid, obiºnuit întâlnite în pseudopestã. În gripa aviarã cu manifestãri predominent respiratorii, obiºnuit, se constatã catar conjunctival, rinitã, traheitã, sinuzitã, aerosaculitã ºi pneumonie interstiþialã. Diagnosticul de certitudine al bolii se bazeazã pe izolarea ºi identificarea virusului gripal sau/ºi pe evidenþierea anticorpilor în serul sanguin al pãsãrilor trecute prin boalã."


Vã prezentam în continuare un articol scris de dl conf dr Viorel Herman:

Cum sã prevenim mortalitãþile la pãsãrile crescute în gospodãriile populaþiei

În aceastã perioadã, în efectivele de pãsãri, crescute în sistem tradiþional, ne confruntãm cu mai multe probleme, unele dintre acestea putând produce pierderi prin mortalitate, chiar foarte însemnate, dacã nu sunt luate mãsuri din timp.

Pseudopesta aviarã
Una din cauzele care produc pierderi prin mortalitate o constituie prezenþa pseudopestei aviare în efectivele de galinacee (gãini, curci, fazani, bibilici etc). Prezenþa bolii într-un efectiv neimunizat antipseudopestos, este uºor de recunoscut prin aceea cã într-un rãstimp de o sãptãmânã boala poate sã ucidã, aproape în totalitate, pãsãrile receptive (adicã pãsãrile nevaccinate). De menþionat cã aceastã boalã nu afecteazã palmipedele. Prevenirea mortalitãþilor datorate prezenþei pseudopestei se realizeazã exclusiv prin vaccinare, care se aplicã din timp pãsãrilor sãnãtoase. Pentru vaccinarea împotriva pseudopestei aviare la noi în þarã existã, atât vaccinuri vii cât ºi vaccinuri inactivate, care dacã sunt folosite sistematic previn, cu succes, pierderile prin mortalitate datorate evoluþiei acestei boli. Dacã boala a debutat deja, trebuie ºtiut cã nu existã tratament ºi cã vaccinarea pãsãrilor încã sãnãtoase este inutilã, deoarece din momentul administrãrii vaccinului ºi pânã la instalarea imunitãþii trebuie sã treacã cel puþin 10-12 zile, interval în care pãsãrile nevaccinate mor.

Holera aviarã
O altã cauzã a mortalitãþilor o constituie evoluþia holerei aviare. Holera aviarã, spre deosebire de pseudopestã afecteazã atât galinaceele cât ºi palmipedele. Deºi existã în comerþ vaccin contra acestei boli totuºi, vaccinarea contra holerei nu este foarte extinsã deoarece eficacitatea vaccinului nu este foarte bunã. Prezenþa holerei în efectivele de pãsãri se remarcã prin aceea cã apar zilnic, sau aproape zilnic, mortalitãþi care deºi numeric sunt neînsemnate, totuºi cumulate, în timp, pierderile devin substanþiale. Fiind o boalã bacterianã, pentru prevenirea pierderilor datorate holerei se poate face tratament. Tratamentul trebuie instituit cât mai precoce ºi constã în administrarea de substanþe antibacteriene (oxitetraciclinã, lincospectin, norflox, enrofloxacinã etc), în apa de bãut, sau în furaje, pe durata a 5-7 zile, se va face pauzã de o sãptãmânã, dupã care tratamentul poate fi reluat încã o datã. Pentru o mai bunã eficacitate, în terapie, se vor asocia ºi produse care conþin aminoacizi ºi vitamine.

Difterovariola aviarã
O altã boalã frecvent semnalatã este difterovariola aviarã, boalã viralã, care afecteazã galinaceele ºi care se manifestã fie prin erupþii cutanate pe tegumentul capului (boala este cunoscutã în popor sub denumirea de bube), fie prin prezenþa de pseudomembrane pe mucoasele capului (în cavitatea bucalã, în sacii conjunctivali, în sinusuri). Prezenþa acestei boli în efectiv, produce pierderi prin mortalitate relativ mici, dar virusul are acþiune imunosupresoare asupra organismului, fapt care predispune pasãrea la contractarea unor infecþii banale, care în condiþiile unui organism sãnãtos nu s-ar exprima clinic. ªi aceastã boalã poate fi prevenitã cu succes, prin vaccinare. Vaccinarea se va face la pãsãri sãnãtoase ºi este de dorit ca vaccinul sã se administreze din timp (sfârºitul verii), pentru a preveni formele clinic manifeste de boalã din sezonul de toamnã. Dacã deja boala evolueazã se poate interveni terapeutic, doar pentru a grãbi trecerea prin boalã. În acest scop se vor administra produse antimicrobiene (pentru prevenirea complicaþiilor bacteriene) ºi preparate cu vitamine ºi aminoacizi pentru întãrirea rezistenþei generale a organismului.

Alte cauze
În afara cauzelor enumerate mai sus, mai pot sã aparã pierderi prin mortalitate ca urmare a asocierii unor infecþii banale cu stãri de parazitism, mai mult sau mai puþin intens. Stãrile de parazitism pot ºi ele produce pagube în efectivele de pãsãri. Pentru evitarea acestor pierderi se recomandã efectuarea la timp a tratamentelor antiparazitare, cu produse care sã aibã în spectru atât viermii rotunzi (nematodele), cât ºi viermii laþi (cestodele).
Ghise

#3 sofia cavaleru

sofia cavaleru

  junior

 • Membri
 • Pip
 • 53 posts

Posted 14 November 2005 - 11:24 PM

Apreciez f. mult aceste informatii.
Ca o concluzie ,eu vad asa situatia:
-omul s-a jucat de-a D-zeu,in sensul ca acest HN e creeat in lab.,ca arma biologica
sau
-suprapopulatia si mizeria(saracia) l-au generat
sau
-ambele sint corecte,adica o arma biologica s-a experimentat intr-o zona murdara,saraca,suprapopulata si a scapat nitel de sub control.

Intrebarea retorica este ": ce ne facem fetelor? "
In Romania jumatate din populatie nu citeste ziare,nu se uita la TV si ignora radioul.
Duce o viata arhaica.
Cui ii pasa de HN? Nimanui,media intre isterie si nepasare.
Ce fac gainile? Bine,libere in general,ce nu ia vulpea si uliul,sau ce nu se vinde bine mersi la piata.Cine poate,alege.Cindva,legea era sa dai din coate,acum trebuie sa te uiti si ce maninci,si unde traiesti si cum sa dai ...nu din coate,ci spaga,cineva spunea ca viata e grea,da,dar comparativ cu ce?
Intr-adevar nu moare nimic,totul se transforma. :blink: :blink: :blink:

#4 ioan

ioan

  junior

 • Membri
 • Pip
 • 18 posts

Posted 24 November 2005 - 03:21 AM

Am gasit o parere foarte interesanta despre aceasta "gripa fantoma"

Isteria gripei aviare a avut efecte devastatoare, comparabile cu inundaþiile. Ea continuã ºi acum, iar paginile ziarelor sunt pline de titluri hilare: “O gaiþã decedatã pe una din aleile Grãdinii Botanice din Bucureºti provoacã panicã”, “Ministrul grec al Agriculturii, acuzat cã a pierdut curca suspectã de H5N1”, “ Un bâtlan venit în zbor, se pare, din Republica Moldova, a sucombat în lunca Prutului”.

Probabil cã mulþi dintre cei care nu vor avea ce mânca la iarnã nu vor râde ca noi când citim aceste rânduri. Mulþi vor fi nevoiþi sã migreze la oraº, unde încetul cu încetul se vor obiºnui sã mãnânce ouã la caserolã ºi sã bea lapte la tetrapak. În mod cert vor fi marcaþi de spaima inoculatã atât de abil.

Efectele vaccinurilor antigripale fãcute în masã se vor vedea peste câþiva ani, când ne vom trezi probabil din nou cu o generaþie de copii purtãtori de cine ºtie ce virus ciudat, aºa cum ne-am trezit cu mii de copii purtãtori de HIV în urma vaccinãrii în masã împotriva hepatitei B. Sau poate suntem noi contaminaþi de boala conspiraþiei ºi la Ciamurlia încã mai existã cocoºi care sã dea deºteptarea. Treziþi-vã, pânã nu e prea târziu ºi vor fi ºi aceºtia sacrificaþi pe motiv de gripã aviarã..
31 octombrie 2005
yogaesoteric.net

GRIPA AVIARA

#5 Guest_Michaelward_*

Guest_Michaelward_*
 • Guests

Posted 18 December 2014 - 03:39 PM

Poate reusim sa discutam si despre ce si-a dorit initiatorul topicului Este sau nu loca americana prezenta in zona Iasi sau si in alte zone din tara ?

#6 Guest_Kennethnig_*

Guest_Kennethnig_*
 • Guests

Posted 22 December 2014 - 11:03 AM

Вы можете ответить? .
putin.png

Купить Гардины на окна, 2 штуки или Товары для дома и дачи/Шторы и гардины, Бренды 2014 года

Привет пользователи форума forum.agroinfo.ro, около месяца назад пользователь под ником Ludo4kasara просила меня запостить модные новинки Гардины на окна, 2 штуки БРЕНД в 2014 году, а так же одежду известных брендов, так вот наконец то нашла время для этого, админы прошу не удалять, а перенести в соответствующий раздел, если я ошиблась, например Товары для дома и дачи/Шторы и гардины ))) всех целую


Гардины на окна, 2 штуки цена 799.00 RUB, описание товара Гардины на окна “Dimona”, 2 штуки. Прозрачная вуаль с нежным рисунком. 2 вида расцветки - расцветка А: яркий рисунок на кремовом фоне или расцветка В: яркий рисунок на ярком фоне.
Если Вам нравится Гардины на окна, 2 штуки, нажмите кнопку ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАС ниже чтоб узнать где выгодней всего купить Товары для дома и дачи/Шторы и гардины от изветного бренда

4360349_mmdb.jpg button177.png

Посмотрите так-же и другую стильную одежду

Категория: Товары для дома и дачи/Шторы и гардины купить
Бренд: купить Гардины на окна, 2 штуки за 799.00 RUB

А вот еще ключевые слова по которым люди ищут Гардины на окна, 2 штуки:
- Гардины на окна, 2 штуки
- заказать srt7
- цена Товары для дома и дачи/Шторы и гардины
- интернет магазин Товары для дома и дачи/Шторы и гардины
- фото одежды Гардины на окна, 2 штуки
- Гардины на окна, 2 штуки 2014
- интернет магазин Гардины на окна, 2 штуки Москва
- новинки Гардины на окна, 2 штуки 2014
- модные Гардины на окна, 2 штуки 2014
- Гардины на окна, 2 штуки для свадьбы
- купить Товары для дома и дачи/Шторы и гардины Москва
- купить Товары для дома и дачи/Шторы и гардины Екатеринбург
- купить Товары для дома и дачи/Шторы и гардины Санкт-петербург
- интернет магазин Товары для дома и дачи/Шторы и гардины Нижний Новгород
- заказать онлайн Товары для дома и дачи/Шторы и гардины Казань
- купить онлайн Товары для дома и дачи/Шторы и гардины Самара


Ссылки на магазин:
Модные новинки 2014 года
Бренды от топ дизайнеров 2014 года
Стильная и модная одежда 2014 года

Купить Коврик. или Товары для дома и дачи/Ковры, Бренды 2014 года
Купить Джинсы-стрейч. или Женская одежда/Джинсовая мода/Женские джинсы/Длинные джинсы, Бренды 2014 года
Купить Фонарь. или Новогодняя распродажа!/Декор для дома, Бренды 2014 года
Купить Дорожка для дивана 'Teloarred' или Товары для дома и дачи/Покрывала и подушки, Бренды 2014 года
Купить Джинсовый комбинезон или Эксклюзивная онлайн коллекция/Для малышей, Бренды 2014 года
Купить Короткие шорты для плавания или Женская одежда/Брюки и шорты/Шорты, Бренды 2014 года
Купить Кофточка или Женская одежда/Футболки и топы/Футболки, Бренды 2014 года
Купить Пуловер. или Женская одежда/Кардиганы и пуловеры/Пуловеры, Бренды 2014 года
Купить Скатерть или Товары для дома и дачи/Скатерти, Бренды 2014 года
[url=http://coolp.ru/index/8-20509]Купить Легинсы 7/8. или Большие размеры/Брюки и шорты/Легинсы, Бренды 2014 года

*$$$*

#7 Guest_Kennethnig_*

Guest_Kennethnig_*
 • Guests

Posted 22 December 2014 - 11:13 AM

Как вы ответите? .
putin.png

Купить Гардины на окна, 2 штуки или Товары для дома и дачи/Шторы и гардины, Бренды 2014 года

Hello пользователи форума forum.agroinfo.ro, неделю назад пользователь под ником Ludo4kasara просила меня расказать последние новинки Гардины на окна, 2 штуки БРЕНД в 2014 году, а так же брюки известных брендов, так вот наконец то нашла время для этого, админы прошу не удалять, а перенести в соответствующий раздел, если я ошиблась, например Товары для дома и дачи/Шторы и гардины ))) всех обнимаю


Гардины на окна, 2 штуки стоимость 799.00 RUB, описание товара Гардины на окна “Dimona”, 2 штуки. Прозрачная вуаль с нежным рисунком. 2 вида расцветки - расцветка А: яркий рисунок на кремовом фоне или расцветка В: яркий рисунок на ярком фоне.
Если Вам нравится Гардины на окна, 2 штуки, нажмите кнопку ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАС ниже чтоб узнать где выгодней всего купить Товары для дома и дачи/Шторы и гардины от изветного бренда

4360349_mmdb.jpgbutton177.png

Посмотрите так-же и другую модную одежду

Категория: Товары для дома и дачи/Шторы и гардины купить
Бренд: купить Гардины на окна, 2 штуки за 799.00 RUB

А вот еще ключевые слова по которым люди ищут Гардины на окна, 2 штуки:
- Гардины на окна, 2 штуки
- заказать srt7
- цена Товары для дома и дачи/Шторы и гардины
- интернет магазин Товары для дома и дачи/Шторы и гардины
- фото одежды Гардины на окна, 2 штуки
- Гардины на окна, 2 штуки 2014
- интернет магазин Гардины на окна, 2 штуки Москва
- новинки Гардины на окна, 2 штуки 2014
- модные Гардины на окна, 2 штуки 2014
- Гардины на окна, 2 штуки для свадьбы
- купить Товары для дома и дачи/Шторы и гардины Москва
- купить Товары для дома и дачи/Шторы и гардины Екатеринбург
- купить Товары для дома и дачи/Шторы и гардины Санкт-петербург
- интернет магазин Товары для дома и дачи/Шторы и гардины Нижний Новгород
- заказать онлайн Товары для дома и дачи/Шторы и гардины Казань
- купить онлайн Товары для дома и дачи/Шторы и гардины Самара


Ссылки на магазин:
<a href="http://goo.gl/kFacYZ">Модныеновинки 2014 года</a>
<a href="http://goo.gl/RzpaHJ">Брендыот топ дизайнеров 2014 года</a>
<a href="http://goo.gl/g1iVgd">Стильнаяи модная одежда 2014 года</a>

Купить 243444 или Женская одежда/Одежда для беременных/Футболки для беременных, Бренды 2014 года
Купить Натяжная простыня из джерси или Товары для дома и дачи/Постельное белье, Бренды 2014 года
Купить Платье. или Женская одежда/Платья/Вечерние и коктейльные платья, Бренды 2014 года
Купить Кожаная юбка. или Женская одежда/Юбки/Миди (средней длины), Бренды 2014 года
Купить Кофточка. или Женская одежда/Футболки и топы/Кофты с длинным рукавом, Бренды 2014 года
Купить Жилет. или Верхняя одежда/Мужская верхняя одежда/Теплые жилеты, Бренды 2014 года
Купить Кофточка. или Большие размеры/Футболки и топы/Футболки, Бренды 2014 года
Купить Бюстье, 2 штуки или Женская одежда/Женское белье/Бюстгальтеры/Классика, Бренды 2014 года
Купить Атласный топ или Скидки/Скидки до 50%/Для женщин, Бренды 2014 года
[url=http://game-flash.ucoz.ru/index/8-4873]Купить Корзина для белья. или Товары для дома и дачи/Для дачи, Бренды 2014 года

*$$$*
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users