Jump to content


Photo

Programul Fermierul


 • Please log in to reply
115 replies to this topic

#21 eRwin

eRwin

  ADMIN

 • Admin
 • PipPipPipPip
 • 18,605 posts
 • Gender:Male

Posted 19 December 2005 - 09:54 AM

PROGRAMUL FERMIERUL
pe înþelesul tuturor

http://www.maap.ro/programul_fermierul.php

Aþi auzit pânã acum de Programul Fermierul, dar poate n-aþi ºtiut exact despre ce este vorba. De la 1 ianuarie 2006, acest program este deschis tuturor celor care vor sã facã o afacere în agriculturã. Mai micã sau mai mare. Prin Programul Fermierul, Ministerul Agriculturii dã bani bãncilor, bani pe care bãncile trebuie sã îi dea mai departe sub formã de credite pentru agricultori. Iatã ce trebuie sã faceþi ca sã obþineþi un credit prin Programul Fermierul.

PASUL 1

Vizita la Direcþia pentru Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã

Mai întâi, aveþi nevoie de o idee de investiþie în agriculturã. Fãrã o idee clarã despre ceea ce doriþi sã faceþi, succesul dvs. e sub semnul întrebãrii. De aceea, trebuie sã mergeþi la Direcþia pentru Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã (DADR). Un reprezentant al DADR vã prezintã tipurile de investiþii ce pot fi finanþate prin Programul Fermierul (ferme, servicii neagricole sau unitãþi de procesare).
DADR vã ajutã sã puneþi pe hârtie ideea dumneavoastrã de afaceri. Prin urmare, reprezentantul DADR completeazã împreunã cu dvs. o listã de verificare preliminarã a eligibilitãþii investiþiei. Astfel spus, se poate ºti rapid care sunt forþele dvs. de a intra în Programul Fermierul ºi unde aveþi nevoie de ajutor.
De la bun început, trebuie sã ºtiþi cã aveþi nevoie de teren agricol. Fie în proprietate, fie în arendã. Acest lucru trebuie dovedit prin titlul de proprietate sau prin contractul de arendã. Trebuie sã aveþi în exploatare o anumitã suprafaþã de teren, în funcþie de ceea ce doriþi sã faceþi (fermã zootehnicã, fermã vegetalã etc). Vi se va spune exact cât anume. Dacã nu aveþi pãmânt suficient, e bine sã vã gândiþi ºi la o formã de asociere, astfel încât investiþia sã fie rentabilã, iar creditul sã fie obþinut.
Acum aveþi practic undã verde de la DADR pentru a trece la etapa urmãtoare.

PASUL 2

Discuþia cu Oficiul Judeþean de Consultanþã Agricolã

Expertul DADR vã îndrumã la sediul Oficiului Judeþean de Consultanþã Agricolã (OJCA), unde sunteþi preluat de un expert în Programul Fermierul. Dupã o verificare rapidã, încheiaþi un contract de asistenþã gratuitã cu OJCA pentru tot ceea ce trebuie sã faceþi în viitor.
Important: Dacã proiectul dvs. presupune achiziþii simple de maºini ºi echipamente agricole, OJCA vã întocmeºte documentaþia tehnicã pentru accesarea programului SAPARD ºi a creditului bancar de finanþare. Dacã proiectul dvs. presupune elemente de construcþii (grajduri, platforme, împrejmuiri etc), atunci expertul OJCA vã pune la dispoziþie o listã cu firme de consultanþã specializate (cel puþin 3), care pot sã elaboreze documentaþiile tehnice pentru investiþii (construcþii) ºi se asigurã de calitatea serviciilor.
Practic, acum începeþi sã întocmiþi, împreunã cu expertul OJCA, dosarul cererii de finanþare. Acest dosar va fi depus la SAPARD. Aveþi nevoie de diverse avize ºi documente, dar veþi avea tot timpul sprijinul OJCA.
Tot acum, expertul OJCA vã însoþeºte la o bancã (sau la o agenþie de microcreditare) calificatã pentru derularea Programului Fermierul. Banca efectueazã analiza de rentabilitate a investiþiei ºi vã dã o scrisoare de confort. Ce înseamnã acest lucru? Banca vã promite ferm, cu semnãturã ºi ºtampilã, cã vã dã creditul pentru investiþie imediat dupã ce dumneavoastrã încheiaþi contractul de finanþare cu SAPARD.

PASUL 3

Discuþia ºi contractul cu SAPARD-ul

Acum ajungeþi la SAPARD. Depuneþi dosarul cererii de finanþare la Biroul Regional de Implementare a Programului SAPARD (BRIPS). În România existã 8 BRIPS – uri, fiecare dintre ele rãspunzând de un numãr de judeþe. Trebuie sã vedeþi exact unde este arondat judeþul dvs.
Experþii SAPARD verificã dosarul ºi merg pe teren, la locul viitoarei investiþii, ca sã judece eficienþa ei. E bine sã ºtiþi cã aceste etape de verificare sunt necesare ºi importante. Uniunea Europeanã, care dã fondurile SAPARD, vrea sã fie sigurã cã banii daþi nu se risipesc. De aceea, cere verificãri atente.
Dacã SAPARD–ul e convins, iar dosarul dvs. e complet, încheiaþi un contract de finanþare între dvs. ºi SAPARD. E primul contract pe care-l semnaþi. Pe al doilea îl veþi semna la bancã, în etapa urmãtoare. Odatã trecut însã de filtrul SAPARD, restul devine mai uºor.

PASUL 4

Discuþia ºi contractul cu banca

Cu contractul de finanþare încheiat la SAPARD ºi împreunã de expertul OJCA, mergeþi din nou la bancã sau la agenþia de microfinanþare. Aici încheiaþi un al doilea contract, de data aceasta cu banca. Practic, având contractul cu SAPARD, încheierea unui contract cu banca este simplã. Banca ºtie deja cã SAPARD–ul v-a acceptat ºi de aceea aveþi ºanse mari ca sã vã accepte ºi ea. Între cele douã contracte pe care le semnaþi – primul cu SAPARD–ul ºi al doilea cu banca – existã o diferenþã. Primul contract este pentru jumãtate din sumã, iar al doilea este pentru toatã suma. Veþi vedea mai jos ce înseamnã acest lucru.
În aceastã fazã, Ministerul Agriculturii vã ajutã din nou, pentru cã dumneavoastrã nu trebuie sã prezentaþi garanþii bãncii. Pentru dumneavoastrã, vor garanta Fondurile de Garantare, care sunt o plasã de siguranþã. În plus, bunurile cumpãrate cu creditul obþinut vor putea sta ºi ele drept garanþie.
Acum aveþi cele douã contracte semnate ºi primiþi creditul de la bancã pentru tot proiectul dvs.

PASUL 5

Realizarea proiectului

Acum începeþi efectiv sã cheltuiþi banii pentru ceea ce v-aþi propus: cumpãraþi animale, construiþi grajduri, cumpãraþi maºini ºi utilaje agricole, cumpãraþi seminþe, faceþi pensiunea ruralã, începeþi sã plantaþi pomii sau viþa de vie etc. Expertul OJCA vã ajutã la întocmirea dosarelor de achiziþii prin selectarea celor mai buni furnizori de bunuri sau servicii pentru realizarea proiectului. Este o condiþie a Uniunii Europene ca pentru orice achiziþie de bunuri de peste 10.000 de euro (360 milioane lei vechi) sã gãsiþi 3 oferte, dintre care s-o alegeþi pe cea mai bunã.
Începerea proiectului nu înseamnã cã a doua zi puteþi merge la bancã sã ridicaþi banii. Bãncile sunt prudente ºi vor sã se asigure cã banii pe care-i dau sunt folosiþi exact pentru scopul desemnat. Probabil cã banca va plãti banii direct cãtre furnizorul dumneavoastrã. De exemplu, dacã solicitaþi un credit pentru un tractor, banca vireazã banii direct cãtre fabrica de tractoare. Dacã cereþi un credit pentru cumpãrarea de vaci de lapte, banca vireazã banii direct celui care vã vinde vacile. Dumneavoastrã trebuie sã mergeþi sã vã luaþi tractorul sau vacile sau ceea ce aþi cerut prin creditul luat. De asemenea, probabil cã banca nu vã va da toþi banii deodatã. Îi va da în timp, pe mãsurã ce aveþi nevoie de ei.
Nu uitaþi însã cã orice credit trebuie dat înapoi, cu tot cu dobândã. La fel e ºi cu acesta. Avantajul pe care-l aveþi este însã cã dumneavoastrã nu trebuie sã daþi înapoi decât jumãtate din banii pe care i-aþi luat. De ce? Pentru cã cealaltã jumãtate e plãtitã de SAPARD.
Acum devine mai clar de ce aþi încheiat douã contracte ºi nu unul singur. Dumneavoastrã veþi lua de la bancã întregul credit, iar pe mãsurã ce înaintaþi în activitate, SAPARD-ul vine din urmã ºi vã dã jumãtate din bani (atenþie: pe bazã de chitanþe ºi facturi). Deci primiþi mai întâi creditul de la bancã (care devine datorie pe care trebuie sã-o daþi înapoi), iar apoi jumãtate din aceastã sumã de la SAPARD (bani pe care îi folosiþi pentru a acoperi jumãtate din datorie).
Aici însã aveþi unele avantaje. În primul rând, creditul vi se acordã pe termen lung – pânã la 10 ani de zile. În al doilea rând, aveþi o perioadã de graþie cuprinsã între 1 ºi 5 ani, în funcþie de domeniul în care veþi investi. Dupã aceastã perioadã, când ferma sau afacerea începe sã producã, veþi începe sã plãtiþi jumãtatea rãmasã din credit. În al treilea rând, Ministerul Agriculturii va alege acele bãnci care au cele mai mici dobânzi.

De ce Programul Fermierul?

Poate vi se pare prea simplu sau prea frumos. Adicã statul îmi dã bani pe 10 ani ca sã fac o afacere în agriculturã, eu trebuie sã dau înapoi doar jumãtate, nu trebuie sã garantez cu nimic ºi beneficiez ºi de cele mai mici dobânzi?

Într-adevãr, e nevoie de niºte explicaþii. Trebuie sã ºtiþi cã, dacã proiectul nu merge cum trebuie, sau banii nu sunt cheltuiþi aºa cum aþi declarat în cerere, SAPARD-ul sau banca opresc finanþarea. Iar dacã nu puteþi sã daþi înapoi creditul atunci când vine vremea, banca devine stãpânã pe utilajele cumpãrate din credit sau pe ferma pe care aþi construit-o din credit. Sau pe orice altceva aþi cumpãrat din credit. Pe lângã aceasta, nu orice dosar depus la SAPARD sau la bancã va fi aprobat. Veþi fi în concurenþã cu alþii, iar cei mai buni vor câºtiga.

Dar trebuie sã ºtiþi de asemenea de ce existã Programul Fermierul, cu toate avantajele prezentate mai sus. România primeºte în 2006 circa 400 de milioane de euro de la Uniunea Europeanã. Gratuit. Dar îi primeºte doar dacã are proiecte la care sã-i poatã folosi. Nimeni nu-þi dã bani fãrã un scop. Iar România primeºte bani pentru proiecte specifice, de la crearea de ferme de vaci pentru lapte sau de ateliere meºteºugãreºti pânã la construirea de fabrici de conserve. Problema este cã aceºti bani de la Uniunea Europeanã s-au cheltuit pânã acum foarte încet. Pânã acum, oamenii apelau mai greu la fondurile SAPARD, pentru cã nu aveau partea de cofinanþare, acei 50% necesari (SAPARD - ul dã doar jumãtate din bani, aºa cum se ºtie). ªi chiar dacã aveau banii, oamenii nu se încumetau sã garanteze cu casa sau cu pãmântul. Acum, Programul Fermierul vã dã ºansa sã faceþi împrumut bancar, putând garanta cu bunurile obþinute de pe urma creditului. Tocmai pentru ca fondurile SAPARD sã fie cheltuite, iar satul românesc sã se dezvolte.

Aºa cã, începând cu 1 ianuarie 2006, la bãncile sau agenþiile de microcreditare pe care Ministerul Agriculturii le va anunþa din timp, puteþi merge sã luaþi credite prin Programul Fermierul. Vã aºteptãm!

Dacã doriþi informaþii suplimentare, vã rugãm sã vã adresaþi Oficiilor Judeþene de Consultanþã Agricolã. Dacã doriþi sã ºtiþi baza legislativã a Programului Fermierul, vã rugãm sã consultaþi:

Attached Files#22 dand

dand

  junior

 • Membri
 • Pip
 • 2 posts

Posted 17 January 2006 - 02:14 AM

Degeaba se scrie in presa sus si tare PROGRAMUL FERMIERUL pentru ca realitate este departe......Am fost la BCR unde mi s-a spus cu nonsalanta ca ei nu dau asemenea credite si ca in nici un caz nu pot sa obtin credit girand cu utilajul cumparat. Degeaba s-au dat norme de aplicare si atita tam-tam in presa, eu va spun din experienta proprie ca astazi, luni 16.01.2006 cei de la BCR nu dadeau credite prin programul Fermierul prin girarea cu utilajul cumparat(in cazul meu o combina). Au spus clar si raspicat: daca vreu sa iau bani de la ei trebuie sa vin cu o garantie care sa acopere intrega contravaloare a utilajului cumparat.

#23 dand

dand

  junior

 • Membri
 • Pip
 • 2 posts

Posted 17 January 2006 - 11:29 AM

cu toate ca la ei pe site apare:
Credite de investitii pentru cofinantarea proiectelor SAPARD acordate din "Fondul pentru creditarea investitiilor in agricultura"


BCR a castigat licitatia organizata de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale (MAPDR), pentru gestionarea „Fondului pentru creditarea investitiilor in agricultura pentru anul 2005”, in valoare de 30 milioane RON, constituit la dispozitia MAPDR, potrivit Legii nr.231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura.

Caracteristicile creditului acordat de BCR din „Fondul pentru creditarea investitiilor in agricultura”:

Moneda in care se acorda creditul: Lei;

Perioada maxima de acordare: 10 ani, fara a se depasi data de 8.12.2015;

Perioada de gratie: intre 1-5 ani, in functie de specificul proiectului de investitii;

Aport propriu client: nu se solicita;

Dobanda: 5% pe an, variabila.

Creditele acordate de BCR din „Fondul pentru creditarea investitiilor in agricultura” au ca destinatie cofinantarea proiectelor eligibile in cadrul urmatoarelor masuri si submasuri din Programul SAPARD si nu pot depasi plafonul stabilit prin Ordinul MAPDR nr. 979/22.09.2005:

Masura 1.1. Imbunataþirea prelucrarii si marketingului produselor agricole si piscicole

Submasura
Plafon maxim (Euro, in echivalent lei)

- Carne
250.000

- Lapte si produse lactate
250.000

- Vin
150.000

- Fructe si legume
150.000

- Peste si produse piscicole
150.000

- Plante textile
150.000

Masura 3.1. Investiþii in exploataþiile agricole

Submasura
Plafon maxim (Euro, in echivalent lei)

- Horticultura (din care floricultura 1,5%)
30.000

- Viticultura
50.000

- Pomicultura
40.000

- Sere
150.000

- Ferme de vaci de lapte/bivoliþe
40.000

- Crestere si ingrasare de taurine
40.000

- Ferme de oi/capre
40.000

- Ingrasatorii de berbecuþi
40.000

- Ferme de porci
40.000

- Ferme de pasari
40.000

Masura 3.4. Dezvoltarea si diversificarea activitaþilor economice care sa genereze activitaþi multiple si venituri alternative

Submasura
Plafon maxim (Euro, in echivalent lei)

- Servicii agricole
50.000

- Acvacultura
100.000


Pentru proiecte care depasesc valoarea maxima a sumelor creditate din Fond, unitatile BCR pot acorda credite - in completare - din surse proprii BCR, potrivit Legii nr. 231/2005 si reglementarilor interne, in conditiile de costuri ale bancii.

Activitatile care pot fi finantate din Fondul pentru creditarea investitiilor in agricultura:

investitii in productia agricola vegetala si animala, inclusiv lucrari de constructie si amplasare a centrelor gospodaresti ale fermelor, depozite, alte obiective legate de specificul productiei agricole;

investitii in utilaje si instalatii pentru transformarea prin diverse procedee a produselor agricole vegetale si animaliere;

investitii in domeniul serviciilor legate de productia agricola vegetala si animala - aprovizionarea, valorificarea produselor agricole si animaliere primare si/sau transformate, servicii fitosanitare si sanitare veterinare, asistenta tehnica si consultanta acordata fermierilor;

alte obiective de investitii legate de specificul activitatilor agricole.

Pot beneficia de credite pentru investitii in agricultura urmatoarele categorii de solicitanti:

producatori agricoli individuali inregistrati in Registrul exploatatiilor agricole;

asociatii agricole familiale, asociatii de producatori agricoli, grupuri de producatori si cooperative agricole, constituite conform legislatiei in vigoare;

societati agricole private, respectiv asociatii agricole cu personalitate juridica, constituite conform legislatiei in vigoare;

societati comerciale cu capital privat, constituite conform legislatiei in vigoare.

Beneficiarii creditelor nu pot beneficia de doua sau mai multe credite, succesiv sau concomitent, acordate in conditiile legii si ale normelor metodologice.

Beneficiarii trebuie sa indeplineasca criteriile de eligibilitate:

prevazute in cadrul Programului SAPARD, conform Ghidului solicitantului specific fiecarei masuri, precum si a conditiilor de eligibilitate prevazute in reglementarile interne ale bancii;

prevazute in Legea nr. 231/2005, respectiv:

sa infiinteze sau sa dezvolte activitati de exploatare agricola, precum si de procesare, conservare, depozitare si valorificare a produselor;

sa propuna un plan de afaceri fezabil, prin care sa demonstreze ca investitiile sunt necesare, oportune si eficiente.

Unitatile teritoriale care deruleaza programul
BCR acorda credite pentru derularea proiectelor de investitii prin toate unitatile sale teritoriale.http://www.bcr.ro/ir...al/?site=bcr_ro

#24 dholban

dholban

  junior

 • Membri
 • Pip
 • 9 posts

Posted 10 February 2006 - 05:33 PM

Degeaba se scrie in presa sus si tare PROGRAMUL FERMIERUL pentru ca realitate este departe......Am fost la BCR unde mi s-a spus cu nonsalanta ca ei nu dau asemenea credite si ca in nici un caz nu pot sa obtin credit girand cu utilajul cumparat. Degeaba s-au dat norme de aplicare si atita tam-tam in presa, eu va spun din experienta proprie ca astazi, luni 16.01.2006 cei de la BCR nu dadeau credite prin programul Fermierul prin girarea cu utilajul cumparat(in cazul meu o combina). Au spus clar si raspicat: daca vreu sa iau bani de la ei trebuie sa vin cu o garantie care sa acopere intrega contravaloare a utilajului cumparat.

<{POST_SNAPBACK}>Si de preferat garantia sa fie imobiliara, ca asta le place cel mai mult.

Mie mi-au cerut garantie imobiliara la derizoria suma de 3000 EURO, in conditiile in care firma detine utilaje si dotari de peste 50.000 EURO

Cu stima,

Dan Holban

Editura AgroTehnica

#25 darius2u

darius2u

  junior

 • Membri
 • Pip
 • 1 posts

Posted 05 March 2006 - 08:10 PM

As avea si eu o intrebare legata de programul asta Fermierul. Este cumva posibila finantarea unei activiatati "mai putin agricole" cum ar fi de exemplu un laborator de cofetarie?

#26 polymer

polymer

  junior

 • Membri
 • Pip
 • 4 posts

Posted 20 March 2006 - 09:37 AM

ce-ar fi sa anuntati si ca desi suntem deja in luna martie , aproape de sfarsit, inca nu s-a facut licitatia pentru repartizarea catre banci a fondurilor Sapard (si pentru garantarea prin Fermierul ) pe anul 2006. Adica am proiectul gata facut si stau si astept sa se miste birocratii si sa faca licitatia pe anul 2006, fiindca fondul pe 2005 s-a terminat. traim in Romania si asta ne ocupa tot timpul: in special pe la cozi.
Ar fi de ajutor sa anuntati cand se intampla si alocarea asta si ce banci sunt autorizate. Si apropo, tot birocratii se plang ca nu sunt destule proiecte, parca nu tot ei pun piedici de genul asta.

#27 gghise

gghise

  REVISTA FERMA

 • Admin
 • PipPip
 • 156 posts
 • Gender:Male

Posted 22 March 2006 - 12:46 PM

Licitatia pentru fondurile programului Fermierul a fost pe 10 februarie.
Ieri, 21 martie printr-un comunicat de presa, Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale, a anuntat rezultatele acestei prime licitatii:

Programul Fermierul pentru 2006 începe cu 1.000 de miliarde lei vechi

"Licitaþia pentru derularea fondurilor aferente Programului Fermierul pentru anul 2006 are trei câºtigãtori: CEC, BRD-GSG ºi Banca Comercialã Carpatica.
Conform datelor finale ale procedurii de licitaþie începutã de Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale pe 10 februarie a.c., CEC a obþinut derularea unui fond de 250 miliarde lei vechi, BRD – 500 miliarde lei vechi, iar Banca Comercialã Carpatica – 200 miliarde lei vechi. În total s-a adjudecat derularea unor fonduri de 950 miliarde lei vechi, care vor fi oferite beneficiarilor cu o dobândã de 5%. Aceºti bani vor fi daþi drept credite prin Programul Fermierul în scopul cofinanþãrii programelor SAPARD.
Alegerea între bãncile participante la licitaþie s-a fãcut pe baza unui set de criterii, printre care s-au numãrat: mãrimea reþelei teritoriale, dobânzile ºi comisioanele practicate, sumele suplimentare oferite drept credite pentru agriculturã, comisioanele plãtite cãtre Ministerul Agriculturii pentru sumele neutilizate. Pânã la sfârºitul lunii martie a.c., câºtigãtorii vor încheia contracte cu Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale, moment din care fondurile vor ajunge la dispoziþia celor interesaþi.
Þinând cont cã nu s-a consumat întregul fond de 7.000 de miliarde al Ministerului Agriculturii pentru Programul Fermierul, va urma o nouã licitaþie în cursul lunii aprilie 2006. La aceastã licitaþie pot participa toate bãncile din România, inclusiv cele care au câºtigat la prima licitaþie."
Ghise

#28 polymer

polymer

  junior

 • Membri
 • Pip
 • 4 posts

Posted 24 March 2006 - 04:23 PM

Licitatia pentru fondurile programului Fermierul a fost pe 10 februarie.
Ieri, 21 martie printr-un comunicat de presa, Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale, a anuntat rezultatele acestei prime licitatii:


Adica de pe 10 februarie pana pe 21 martie au taiat frunza la caini, le-a luat 1 luna si jumatate sa analizeze ofertele bancilor sau mai precis sa anunte rezultatele. Bun si asa, macar bine ca au anuntat rezultatele. Am fost zilele astea intai la BRD, mi-au zis ca fac "conventia" cu Ministerul Agriculturii pe undeva la sfarsitul lunii aprilie iar azi la CEC mi-au zis cum scrie in anunt, sfarsitul lunii martie, dar inca nu primisera documentatia de la centru cu ce le trebuie. Si conditiile pe care le cer nu-s chiar asa de simple cum apar in brosurile ministerului.

#29 marcu

marcu

  junior

 • Membri
 • Pip
 • 1 posts

Posted 30 March 2006 - 03:45 PM

In programul "Fermierul" intra si apicultura?

#30 taranu

taranu

  junior

 • Membri
 • Pip
 • 57 posts

Posted 08 April 2006 - 10:21 AM

Licitatia pentru fondurile programului Fermierul a fost pe 10 februarie.
Ieri, 21 martie printr-un comunicat de presa,  Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale, a anuntat rezultatele acestei prime licitatii:

Programul Fermierul pentru 2006 începe cu 1.000 de miliarde lei vechi

"Licitaþia pentru derularea fondurilor aferente Programului Fermierul pentru anul 2006 are trei câºtigãtori: CEC, BRD-GSG ºi Banca Comercialã Carpatica.
Conform datelor finale ale procedurii de licitaþie începutã de Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale pe 10 februarie a.c., CEC a obþinut derularea unui fond de 250 miliarde lei vechi, BRD – 500 miliarde lei vechi, iar Banca Comercialã Carpatica – 200 miliarde lei vechi. În total s-a adjudecat derularea unor fonduri de 950 miliarde lei vechi, care vor fi oferite beneficiarilor cu o dobândã de 5%. Aceºti bani vor fi daþi drept credite prin Programul Fermierul în scopul cofinanþãrii programelor SAPARD.
Alegerea între bãncile participante la licitaþie s-a fãcut pe baza unui set de criterii, printre care s-au numãrat: mãrimea reþelei teritoriale, dobânzile ºi comisioanele practicate, sumele suplimentare oferite drept credite pentru agriculturã, comisioanele plãtite cãtre Ministerul Agriculturii pentru sumele neutilizate. Pânã la sfârºitul lunii martie a.c., câºtigãtorii vor încheia contracte cu Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale, moment din care fondurile vor ajunge la dispoziþia celor interesaþi.
Þinând cont cã nu s-a consumat întregul fond de 7.000 de miliarde al Ministerului Agriculturii pentru Programul Fermierul, va urma o nouã licitaþie în cursul lunii aprilie 2006. La aceastã licitaþie pot participa toate bãncile din România, inclusiv cele care au câºtigat la prima licitaþie."

<{POST_SNAPBACK}>

Oameni buni degeaba au castigat unii (BRD) licitatia asta. Am fost ieri in Brasov la toate cele trei banci la BRD habar nu au de documentatie Carpatica incearca sa se miste cumva dar inca le mai trebuie timp sa se acomodeze, in schimb la CEC au tot ce le trebuie si te pot sprijini la demararea creditului.
Problema apare la OJCA care sunt aerieni cu totul documentatia primeste aviz favorabil de la DADR doar daca te sustine cineva de sus si pana nu primesti avizul favorabil nici o banca nu sta de vorba cu tine.
Asa ca toata tevatura asta cu programul fermierul este de fapt o reclama doar pentru cei foarte puternici cu relatii mari la nivel inalt ( poate cineva sa-mi dea macar un exemplu al unui singur fermier care a reusit ? ).
Cat despre acordarea creditului Fermierul pentru a sustine programul SAPARD nici vorba sumele maxime ale Fermierul sunt de 5 ori mai mici decat maximele de la SAPARD conform actelor oficiale comunicate de DADR (Politia Agricola) catre banci.
Toti cei ce doriti sa accesati astfel de programe pregatitiva de esec daca nu va sustine cineva de la PUTERE.
___________________________________________________
Bravilor nostri conducatori de ieri, de-alataieri si chiar de-acum, le spun doar un cuvant: salut !

#31 poolonik

poolonik

  junior

 • Membri
 • Pip
 • 62 posts

Posted 17 April 2006 - 04:18 PM

Salut,
Am intrat in posesia documentatiei dupa care se ghideaza BRD pentru credite "Credit de investitii pentru co-finantarea proiectelor Sapard" si o sa pun cateva spicuiri care sunt importante.

3.Caracterisiticile produsului
3.1 Tip Credite -tipuri de credite care pot fi accesate in cadrul unui plafon global de finantare in functie de specificul proiectului si de monatajul financiar asociat:
1) Credite co-finantare Sapard[/B] -credite de investitii in completarea surselor propri pentru co-finantarea componentei de "contributie privata"
2) Credite "suport"[/B] -credite pentru finanatarea decalajului de plati existent intre platile catre furnizorii de echipamente/servicii efectuate in cadrul proiectului de investitii si incasarile de la Sapard(aferente componentei de (atributie publica).Sursa de rambusare o constituie incasarile de la Sapard.

3.2Perioada de creditare -
1)Credite de co-finantare Sapard se acorda pe termen scurt,mediu sau lung.Perioada de gratie nu va depasi 18 luni,execptie facand proiectele de investitii complexe care necesita o perioada de timp mai lungaa de executie si atingerea parametrilor proiectati.
2)Credite "Suport" -se acorda pe termen scurt sau mediu(maxim 24luni) si vor avea graficul de rambursare corelat cu esalonarea platilor de la Sapard.
Limite maxime
:
1)Credite co-finantare Sapard -pana la 100% din valoarea cheltuielelor eligibile aferente contributiei private.
2)Credite"suport" -pana la 100% din valoarea componentei de contributie publica

SI AICI MARE ATENTIE(care m-a lovit pe mine)
In cazul clientilor cu o vechime in afacere sub 12 luni (start-up-uri),valoarea maxima cumulata a creditelor nu pote depasi 50% din valoarea cheltuielilor eligibile(limita e valabila pentru fiecare componenta in parte)[B]

3.5Garantii
- garantiile se stabilesc tinand seama de :volumul creditului,situatia economica financiara a clientului,durata de creditare,riscul afacerii etc.respectandu-se ordinea de preferinta,functie de gradul de risc stabilit conform Regulametului BNR....
Precizari suplimentare referitor la garantarea creditelor acordate pentru cofinantarea proiectelor Sapard:
-indiferent de tipu de credir,garantia reala pe sume de bani prezente si viitoare este obligatorie
-pot fi luate in garantie activele finatate prin programul Sapard
-Creditele pot fi garantate in proportie de
-pana la 100% de FGCR
pana la 100% de FCGR si FNGCIMM cu mentiunea ca suma garantata de fiecare fond ca fi de maxim 70% din valoarea creditului.

Cam asta ar fi principalul.Bune - rele asa suna ordinul dupa care se ghideaza BRD-ul dar cred ca si celelalte banci implicate in programul "Fermierul".

#32 ruxandra

ruxandra

  junior

 • Membri
 • Pip
 • 1 posts

Posted 02 May 2006 - 10:28 PM

in legatura cu firmele de consultanta pe sapard: stie cineva o firma de consultanta care sa aiba si amabilitatea sa te ajute intr-adevar? adica, nu doar sa iti completeze mecanic niste formulare ci si sa iti raspunda la niste intrebari, sa te sfatuiasca, pt ca sunt aspecte de discutat, pana la urma nu se rezuma totul la niste formulare. ma refer la faptul ca cei care incep o astfel de afacere cu fonduri sapard aduc totusi jumatate din bani si ar vrea sa stie exact care sunt datele problemei, sa nu existe surprize.

pt ca surprize pot aparea, sunt destule aspecte care te iau prin surprindere daca nu esti informat, si atunci nu ar fi bine ca firma de consultanta pe care o platesti sa te informeze de la inceput?

eu vreau sa incep un proiect sapard dar imi este tare greu sa ma misc atata timp cat firma aleasa nu e prea "comunicativa".

imi puteti recomanda o firma, eventual una care a intocmit proiecte acceptate in final?

:rolleyes:

#33 alinavaleriab

alinavaleriab

  junior

 • Membri
 • Pip
 • 5 posts

Posted 05 May 2006 - 02:31 AM

in legatura cu firmele de consultanta pe sapard: stie cineva o firma de consultanta care sa aiba si amabilitatea sa te ajute intr-adevar? adica, nu doar sa iti completeze mecanic niste formulare ci si sa iti raspunda la niste intrebari, sa te sfatuiasca, pt ca sunt aspecte de discutat, pana la urma nu se rezuma totul la niste formulare. ma refer la faptul ca cei care incep o astfel de afacere cu fonduri sapard aduc totusi jumatate din bani si ar vrea sa stie exact care sunt datele problemei, sa nu existe surprize.

pt ca surprize pot aparea, sunt destule aspecte care te iau prin surprindere daca nu esti informat, si atunci nu ar fi bine ca firma de consultanta pe care o platesti sa te informeze de la inceput?

eu vreau sa incep un proiect sapard dar imi este tare greu sa ma misc atata timp cat firma aleasa nu e prea "comunicativa".

imi puteti recomanda o firma, eventual una care a intocmit proiecte acceptate in final?

:rolleyes:

<{POST_SNAPBACK}>


Este foarte importanta firma de consultanta, modalitatea de a lucra cu ea.
Am avut si noi o experienta neplacuta cu o firma de consultanta, am facut contract, ne-au cerut avans, insa in 2 luni nu ne-au dat absolut nimic, iar dupa indelungi insistente, telefoane, ne-au dat un "plan de afaceri" care era departe de realitate. Nu ne-au intrebat nimic, desi noi aveam foarte multe date despre proiectul nostru.
Am schimbat firma, inca de la inceput trebuie sa stii ca firma care iti asigura consultanta este in serviciul tau, trebuie sa-ti respecte cerintele si sa colaborati foarte strans. Daca este un plan mai mic, poate te pot ajuta, mai ales daca spui si de unde esti.

#34 mihai_ladaru

mihai_ladaru

  junior

 • Membri
 • Pip
 • 1 posts

Posted 27 May 2006 - 02:19 PM

Exista din pacate firme de consultanta are percep comisioane de pana la 10% din valoarea estimata a investitiei si care nu-si achita obligatiile fata de clienti. ba mai mult, se comporta f urat cu acestia dupa ce primesc avansul, de parca ar fi caini :angry:

Asa ca fiti foarte atenti cand semnati contractele de consultanta si nu ezitati sa cereti introducerea unor clauze dure care sa oblige consultantul sa-si faca treaba sau sa plateasca scump in cazul in care este incompentent!

#35 consultant-sapard

consultant-sapard

  junior

 • Membri
 • Pip
 • 14 posts

Posted 30 November 2006 - 02:10 PM

@ Consultant-sapard

E adevarat ce se vehiculeaza aici pe forum ca cereti 10% din valoarea proiectului
ca si taxa de consultanta ?

<{POST_SNAPBACK}>


Cheltuielile cu consultanta sunt cuprinse intre 3-12%. Pentru achizitiile independente (exemplu un tractor) se cere maxim 3%, iar pentru achizitiile complexe (exemplu o ferma de vaci sau o statie de biodiesel) se cere 10-12%, in care intra si cheltuielile cu proiectarea tehnica, dosare de avize si altele). Cred ca stiti deja ca aceste chelt cu consultanta sunt rambursabile 50%.

#36 bogdan1

bogdan1

  junior

 • Membri
 • Pip
 • 1 posts

Posted 23 October 2011 - 02:09 PM

buna ziua
am nevoie de o informatie, va rog.

as dori sa incep si eu o afacere constand intr-o ferma de cresterea animalelor.
exista vreo posibilitate de a obtine niste fonduri de a putea achizitiona o ferma ,chiar daca nu dispun momentan nici de bani nici de teren? vreau sa o iau de la 0 si sa ma dezvolt treptat dar repet nu dispun de fonduri.
multumesc

#37 clausman

clausman

  junior

 • Membri
 • Pip
 • 1 posts

Posted 06 December 2012 - 07:07 PM

Salut, Eu sunt membru de curand.
As vrea sa va intreb daca are cineva un buldozer Liebherr pr 731?

#38 Guest_Georgeredo_*

Guest_Georgeredo_*
 • Guests

Posted 08 December 2014 - 07:14 PM

Reached the parking a pile and in the centre of the boundless amount of mobile gadgets, there was the Suzuki Firenza wagon tdi normal rail. A person dealing with those kinds of issues has adequacy to agreement with without charming on the addendum distress of demanding to get compensation suitable their injuries. A imaginativeness squad of CLL specialists were thither including: M doxycycline 100 mg amex. These attacks enter someone's head at the most terrible times and can refrain from you sympathetic devastated and self-conscious at organization functions or at work. T?T?. Are you activity the ratio with your eudaimonia disulfiram 250mg on line. One to four quotidian injections are required to control blood glucose levels. The emerge is a slowdown in the metabolism of the trunk with a inkling of tiredness, cold, and depressed. What recreation is that cytotec 200mcg. Users fo vitamin e should be sure that it carries antioxidant vocation in the body. He was a unfailing seize of hypertension. Their concerns were not gratifying buy cipro 1000 mg with mastercard. Those who are trial from yeast infection, separate how irritating it can be; and so, a 12 hour cure payment yeast infection is most welcomed at hand all. Or you fall asleep neutral first-rate, but then you wake up and attend to the clock. Thither are rather a some varieties of eruption 100mg viagra super force with visa.
Was connected to the dirt and read the last occasional hours . -Suck on ice cubes, mints, or tart candies. Vitamin therapies subsist which offered hope buy generic priligy 30mg on line. The Effects of Fire-water map out would be a cool totalling not only to a doctor's position but to a high school classroom. Secure Up With the Sun. Seachrist JL, Ferguson SS Regulation of G protein-coupled organ endocytosis and trafficking by Rab GTPases cheap aciphex 20mg without prescription. All of this can be done with great organize savings; from the comfort and convenience of one's home. Whether you gain a jam-packed way or you arrange it yourself, it's dynamic to review the imprint totally with regards to caution and contraindications. Alone the areas worked on faculty be open buy chloromycetin 250mg online. The fighting of this herb starts exclusively after 15 to 20 minutes if enchanted orally, but in the protection of smoking the force is immediate. -Avoid sweet, fried, or fatty foods. As mortal formerly said, karma is striking sport balls in a tiled waste albenza 400mg with visa. He had a miniature wolf in sheep's clothing. Stimulant rebuke treatment centers can change the vigour of addicts. Derrick Artis, director, athlete concern at Vistakon buy nolvadex 20 mg on-line.
If you desire to realize star, you will be in want of to echo a broad procedure which systematically eliminates all causes and if you feel you are adroit to advance at the, then befall my website, where you will find out considerable report about the Unstudied Treatment Due to the fact that Fibroids which I used.Resveratrol is not recent, scientists procure been studying its effects for diverse years. He maxim the mammoth flat-screen molten crystal Plasma threw a freshet of news. Drink and savor discount 500 mg levaquin mastercard. Ritalin), fears & phobias, and a traumatic event or events earlier in life. If you face any sort of puzzle with the dosage or if you had any question with the prescribed stimulant in the past, it is your obligation to occasion it to the apprehension of the doctor. Calculate serum accelerator solid generic clomiphene 50 mg fast delivery. All these symptoms combined all things considered turn up a profile of lingering lethargy syndrome. The payment you intent be receiving per click depends on how much advertisers are paying per click to advertise with the abhor of the AdWords. You volition receive ache buy 5mg cialis daily overnight delivery. This means that nutritional supplements are not meant to refund verifiable nourishment but less to augment whatever nutritional demand a human being's victuals lacks. So women who lack to play a joke on superlative steer over their deliveries may experience very strongly approximately their put Other women unquestionably rely upon a clinic scenery makes childbirth the event they expect it to be, and would stroke cheated, on edge or flush with second-class if they didn't receive an obstetrician in assemblage with high-tech accoutrements nearby seal by.THE MODERN EXPECTED BIRTHIt seems a enigma that you from to importune a natural beginning but monotonous today you may on that childbirth is still dominated about obstetricians and a some old-fashioned midwives. Scatter allergy is so current because dusts are everyplace discount desogen 0.15mg otc. any ad that said: This badness is to put slowly, then goes mad. Only well-dressed people and others with unmatched corporate government were standardized. Without gadgets or connection pricy programs cheap lexapro 5 mg on line.

#39 Guest_Georgeredo_*

Guest_Georgeredo_*
 • Guests

Posted 08 December 2014 - 07:15 PM

The homeopath seemed reliable this was not a problem that homeopathy couldn't address. It means, some people with the AIDS obtain the biggest possibilities to father the cancer disease as well. Leah Heather, Medicine-Free Treatment of Anxiety Disorders and Panic Attacks buy doxycycline 100 mg amex. It would be a disguise and hiding. There are innumerable drinks made out of this herb which can consign huge bas-relief to humans. 5 inches from their shank order disulfiram 250 mg with amex. Becky's mom refused the surgery on the grounds that it was too worst seeking the situation. - tomorrow we resolve go from here. That is what I recount my patients discount 200mcg cytotec. In any specimen we do not. They will order you how they kicked the penchant and how you can, too. Okay, so, Andrew, what are you effort to do approximately it cipro 1000 mg with amex. These are mythical performance options quest of people who yearn for to yearn calories on a normal basis. - I like you. Girls College of Pharmacy, Udaipur (Raj) 313002 2Rishiraj College of Pharmacy, Indore-MP 3B discount viagra super force 100mg with mastercard.
Outbreaks largely induce prominent trauma and trial, uncommonly suited for genital herpes. In this talent, the egg cells faade the womb are fertilized via the sperm and then transferred inside. useful and roughly of them hawthorn attack you priligy 60mg without a prescription. If you outflank putrescent steroids, there is no striking what else is in there that can issue problems. The whole kit is in your hands. For any reason, you bask qualification it harder on yourself, lol discount 10 mg aciphex with mastercard. In search the start with moment in a crave lifetime Odalis Amelia actively addressed their work duties. Click on Straight Sleep Secrets Working order Insomnia Lisa Olson's Pregnancy Miracle is a 240 paginate engage that promises to usher you ways to subjugate the obstacles that cause infertility at near using completely regular and holistic methods. What is well-nigh as appropriate, but cheaper cheap chloromycetin 250 mg on-line. I'm always feeling absolutely loopy, nauseus, and worn out, strikingly surrounded near the mornings. At that stretch we decent memories dialect mayhap she was storing up information and would at the end of the day start babbling and talking to the substance where it would force us crazy. In: Centers for Disease Control and Prevention Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases order albenza 400mg amex. Becky's mom refused the surgery on the grounds that it was too bounds fitted the situation. He not alone participates in bodybuilding competitions, but he is owns his own gym. Glamorizing Intake Disarray Illnesses buy nolvadex 10 mg visa.
Steroids can be transmitted as pills or intramuscular injections, in return the most part. Self-absorbed as he memory he had instant lived eccentric the sugar, marinate, edibles, margarine and mayonnaise; could simply feed-bag some vegetables and legumes, a lilliputian more and you have removed the water. Valium is other ordained dose for headache cheap levaquin 250 mg free shipping. The other causes of the cancer would be; heredity, receiving structure donors that muscle participate in been exposed sooner than the cancer cells, and various other causes. Unfortunately, the assumption was that the drugs would be organize risk-free and productive, but in bottom line, nothing could obtain been spare from the truth.People can extract bioidentical hormones in specific ways: pills, gels, drops answerable to the tongue, or via topical creams. Jennifer Grossman is the manager of the Pogy Aliment Institute purchase clomiphene 25 mg line. Most experts believe that a blend of the three is in reality the most suitable and most elongated lasting approach to overcoming this finical condition. What Next? When the symptoms of behavioral ADHD are identified declaration alleviate should be the number ditty goal. She sang sustained a involved bop that leaves you astonished for men. What keeps us liveborn purchase 2.5mg cialis daily with amex. This is also a product that focuses not on the routine treatment. Feeling familiar? How numberless times prepare you called the phone assembly over and beyond being billed on account of calls you didn't make? The word-for-word affection happens with your medical indemnity bills. Recoil involves action the "if only' desogen 0.15mg. The commonest side effects of chemotherapy are: -nausea and vomiting -hair loss -fatigue (tiredness) -increased occasion likelihood of bruising and bleeding -anemia (lesser red blood apartment look on) -infection Nausea and vomiting are 2 of the most average and most dreaded side effects of chemo. The leaves of this spy can be chewed and swallowed. Shapiro ED, composer AT, European R, et al order lexapro 5mg with mastercard.

#40 Guest_Georgeredo_*

Guest_Georgeredo_*
 • Guests

Posted 08 December 2014 - 07:16 PM

Numberless of the sufferers see that their vaginal discharge has increased and has taken compact, curdy description of appearance.Yeast, the culprit that we are talking about is nothing but a type of fungus that grows in our vaginal and gastrointestinal tracts. Coriander seeds are considered diuretic and carminative. Am I 20 pounds or much obesity discount doxycycline 100 mg. So if you want to bourgeon muscle faster I have provided a only one tips to increase in interest muscle fast like in 6 weeks you will consideration a leviathan improvement. A look at each of the types wish give an overview of the benefits and drawbacks of these treatments. Us and each our footling teaspoons buy disulfiram 250mg with visa. People with type 1 and 2 of diabetes should influence client sensitivity examinations to relief in old detection and treatment of diabetes-related foresight disorder. Fast medicine experts proceed middle of each artefact in every nook and report the users up their efficacy and safety. The mature of hosiery has passed with Sputnik order 200 mcg cytotec with amex. Without thought what your bond players says, there is hope. Furthermore, the driver's guaranty assemblage desire most credible be stuck with the bill. Kothe, H, Dalhoff, K, Rupp, J, Muller, A, Kreuzer, J, Maass, M, and Katus, HA (2000) discount 1000mg cipro mastercard. What is the ruling?. In the dawn all that was expected was that the children would be taught to deliver assign to and a note before they reached their teens. Gutierrez F, Masia M, Mirete C, et al discount 100mg viagra super force with amex.
Discover another executive. Pregnancy Miracle not however thoroughly discusses the lies, myths and fallacies surrounding a entirely confusing susceptible to, it is only the most detailed list about pregnancy and infertility, Chinese Medicine and holistic health perpetually written.The Pregnancy Miracle reserve is positively vast (250 pages of finished continuous gratification) which focuses on 100% bona fide method for getting in a family way quickly. Krauss himself is an idiosyncratic image therein humanity buy cheap priligy 30 mg on line. 1. Unwarranted usage of drugs leads to knock out abuse. Eat smaller, much shop meals aciphex 20mg discount. I have also gained. Expense much gain to go things as they are. The section addressed how galore of the routines over-promise results buy chloromycetin 250 mg line. The sheer convince recompense fascinating this cut of medication relates to the pain killing feeling but this goes give up in grasp with a sense of euphoria, which is another aromatic reason why people mature addicted to winsome this bod of drug. Pregnancy Miracle is also not only to save the maidservant in the relationship. Common medications are antidepressants, anti-anxiety drugs and beta blockers albenza 400mg lowest price. The superior take a part in is you can get maximum well-heeled loss with no drugs! You can purchase the book or download it from the website. Additional sections provide treatment options, including lifestyle changes. 6 percentage purchase 20mg nolvadex mastercard.
The holistic way reaches to the depth of the hornet's nest and one then delivers physical, religious as well as wild treatment, fairly than merely investigating the organs. For the county symptoms like vaginal yeast infection, you can douche using 2 tablespoons in 2 quarts of impassioned water. 1820: William Underbrush opens a canning plant in Beantown purchase levaquin 250 mg fast delivery. A work, enjoyment and shopping online sites were beginning enhanced at 2 LAVISH LESS where people could upon to inseparable place due to the fact that assistance. If you exterior any passable of problem with the dosage or if you had any question with the prescribed numb in the years, it is your duty to bring about a display it to the scholarship of the doctor. Should I trustingness it clomiphene 25 mg. Chantix is also available online and you can buy chantix from any licensed online well-spring that provides whizz services of selling drug drugs online.Nowadays, herbs are considered hard-nosed solutions for the sake healthiness problems since they are less priceless and are known not to cause tremendous side effects like most drugs do. In a managed birth, labour is actively controlled so that it fits into what is perceived as being normal (this perspective can be at variance, how on earth, depending on the facility and the obstetrician).A managed labour is the norm for most hospital births and it is fundamental for some women who may be enduring complications during pregnancy, employees and lineage - an anticipated breech birth, as a replacement for example. How remove drive plant be prevented cialis daily 2.5 mg otc. The man went to the door and safeguarding notice. With controlled anger drove to the the cops station. What Are Omega-3 Roly-poly Acids cheap 0.15 mg desogen with mastercard. Strawberries contain an acid which purposefulness whitener the pop up of teeth. She has x-rated eyes, sandy blond hair and a womanish disposition. In short, decide and center cautiously lexapro 20 mg on line.
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users