Jump to content


Photo

Legislatie gaini ouatoare


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 leonardstafie

leonardstafie

    Moderator

  • Moderatori
  • Pip
  • 38 posts
  • Gender:Male
  • Location:IASI
  • Interests:avicultura

Posted 01 November 2011 - 08:46 AM

Legislatie generalã
1. Ordinul 16 martie 2010 pentru aprobarea Normei Sanitar veterinare privind înregistrarea/autorizare sanitar-veterinarã a unitãþilor/centrelor de colectare/exploataþiilor de origine ºi a mijloacelor de transport din domeniu sãnãtãþii ºi al bunãstãrii animalelor, a unitãþilor implicate în depozitarea ºi neutralizarea subproduselor de origine animalã care nu sunt destinate consumului uman ºi a produselor procesate.
Organism emitent
Autoritatatea Nationala Sanitar Veterinara ºi pentru Siguranþa Alimentelor
Transpune Regulamentul CE nr 1 din 22 decembrie 2004
2. Ordinul 147 din 21 iunie 2006 pentru aprobarea Normei sanitar veterinare privind condiþiile de biosecuritate în exploataþiile avicole comerciale, precum ºi a Procedurii privind miºcarea pãsãrilor vii, a produselor, subproduselor ºi a gunoiului de la pãsãri
Organism emitent
Autoritatatea NationalaSanitar Veterinara ºi pentru Siguranþa Alimentelor
3. Ordinul 13 din 21 februarie 2008 pentru aprobarea Normei sanitary veterinare privind cerinþele minime pentru înregistrarea de informaþii co ocazia inspecþiilor în exploataþiile în care animalele sunt þinute pentru scopuri zootehnice
Organism emitent
Autoritatatea Nationala Sanitar Veterinara ºi pentru Siguranþa Alimentelor
Transpune prevederile Deciziei Comisiei 778/2006 /CE
Anexa 1 informaþii despre Sisteme de creºtere a gainilor ouãtoare ºi prevederile corespunzãtoare din norma sanitary veterinarã nr 136/2006
4. Ordinul 75 din 15 august 2005 pentru aprobarea Normei sanitary veterinare privind protecþia animalelor de fermã
Organism emitent
Autoritatatea Nationala Sanitar Veterinara ºi pentru Siguranþa Alimentelor
Transpune prevederile Deciziei Comisiei 58/1998 /CE
ORDIN nr. 536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei
Organism emitent
MINISTERUL SANATATII
ORDIN Nr. 536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei.
5. ORDONANTA DE URGENTA nr.108 din 27 iunie 2001 privind exploatatiile agricole
Organism emitent
Guvernul României
Legislatie gãini ouãtoare
6. ORDIN nr. 136 din 16 iunie 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecþia gãinilor ouãtoare
Organism emitent
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
7. DIRECTIVA CONSILIULUI 1999/74/CEdin 19 iulie 1999 de stabilire a standardelor minime pentru protecþia gãinilor ouãtoare
8. Ordin nr. 73 din 15/08/2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 763 din 22/08/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind inregistrarea exploatatiilor care detin gaini ouatoare
Organism emitent
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
Ordin nr 462 din /28/11/2001 pentru aprobarea normei sanitar veterinare privind standardele minime pentru protectia gainilor ouatoare. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 113 din 12/02/2002. În ORDINUL nr. 73 din 15 august 2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind înregistrarea exploataþiilor care deþin gãini ouãtoare din legislaþia româneascã cât ºi REGULAMENTUL (CE) nr. 2295/2003 AL COMISIEI din 23 decembrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1907/90 al Consiliului privind anumite norme de comercializare aplicabile ouãlor sunt prezentate în detaliu standardele de punere în vânzare a ouãlelor pentru consum uman Conform legislaþiei româneºti armonizatã cu legislaþia europeanã ouãle trebuie sã fie ºtampilate cu un numãr distinctiv pentru a asigura trasabilitatea ouãlor comercializate pentru consumul uman.
Cifra 1 este reprezentat de sistemu extensiv (Creºterea gãinilor ouãtoare pe aºternut permanent cu acces liber în padoc – Free Range);
Exploataþia de creºtere ºi exploatare a gãinilor ouãtoare în sistem liber (free range) cu o capacitate de 2500 capete/serie.
Legilsaþie de mediu
Legislaþia europeanã
În ceea ce priveºte impactul ambiental al depozitelor de dejecþii, existã douã directive europene care trebuie luate în considerare:
Directiva Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecþia apelor împotriva poluãrii cu nitraþi proveniþi din surse agricole (91/676/CEE) ºi Directiva Consiliului 96/61/CEE din 24 septembrie 1996 privind prevenirea ºi controlul integrat al poluãrii.
Directiva Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie 1991 stipuleazã cã statele membre trebuie sã stabileascã un cod sau coduri de bune practici agricole care sã fie puse în aplicare de cãtre agricultori în mod voluntar. Codurile de bune practici agricole trebuie sã conþinã prevederi care sã acopere, printre altele, depozitarea dejecþiilor animaliere ºi aplicarea îngrãºãmintelor (fertilizatorilor) pe terenul agricol. Acestea trebuie sã specifice capacitatea ºi construcþia bazinelor de depozitare a dejecþiilor animaliere, inclusiv mãsuri pentru prevenirea poluãrii apelor prin scurgerea de efluenþi ºi nãmol de epurare în apele subterane ºi infiltrarea în apele de suprafaþã a lichidelor ce conþin dejecþii animaliere.
Directiva Consiliului 96/61/CEE din 24 septembrie 1996 privind prevenirea ºi controlul integrat al poluãrii stabileºte mãsurile pentru prevenirea sau limitarea poluãrii aerului, apei ºi solului prin emisii. De asemenea, directiva include mãsuri pentru a obþine un nivel ridicat al protecþiei mediului în ansamblul sãu. Directiva Consiliului 96/61/CEE din 24 septembrie 1996 privind prevenirea ºi controlul integrat al poluãrii se aplicã exploataþiilor de pãsãri mai mari de: 40 000 de pãsãri.
Legislaþia româneascã
Directiva Consiliului 96/61/CEE din 24 septembrie 1996 privind prevenirea ºi controlul integrat al poluãrii stabileºte mãsurile de prevenire ºi limitare a poluãrii aerului, apei ºi solului prin emisii. Directiva este valabilã pentru exploataþiile de pãsãri cu o capacitate mai mare de 40.000 de capete.
Codul de bune practici agricole din România include urmãtoarele cerinþe:
ŸTrebuie evitatã diluþia dejecþiilor, acolo unde este posibil, deoarece aceasta determinã o valoare
fertilizantã imprevizibilã. Totuºi, în cazul în care se stocheazã ºi efluenþii pluviali, este necesarã o capacitate de stocare mai mare (articolul 130).
ŸDepozitarea dejecþiilor lichide trebuie sã se facã în rezervoare etanºe, construite din materiale
corespunzãtoare, impermeabile ºi rezistente la coroziune. În caz contrar se pot produce fenomene
de poluare (articolul 132).
ŸÎn vederea realizãrii instalaþiilor ºi spaþiilor de depozitare este necesar sã se respecte urmãtoarele condiþii (articolul 133):
- amplasamentul ºi zona în care se construieºte se aleg în funcþie de reþeaua
hidrograficã din vecinãtate ºi de prezenþa pãdurilor;
- spaþiile de depozitare sã fie situate în apropierea terenurilor agricole;
- capacitatea pentru depozitare sa fie proiectatã în funcþie de numãrul existent de animale;
- asigurarea unei etanºeitãþi perfecte a spaþiilor pentru depozitare;
- materialele ºi instalaþiile utilizate la construcþie sã fie de calitate.
ŸLa construcþia depozitelor de bãlegar solid se va avea în vedere ca acestea sa aibã o bazã din
beton, sã fie prevãzuþi cu pereþi de sprijin ºi sistem de colectare a efluenþilor, în special a celor ce se produc în timpul ploilor (articolul 138).
ŸDepozitarea ºi pãstrarea gunoiului de grajd este necesar sã se facã în platforme special
amenajate. În acest scop, platformele trebuie hidroizolate la pardosealã, construite din beton ºi
prevãzute cu pereþi de sprijin înalþi de 2 metri, de asemenea hidroizolaþi, ºi cu praguri de reþinere a efluentului ºi canale de scurgere a acestuia cãtre un bazin de retenþie (articolul 139).
ŸPlatformele trebuie sã aibã o capacitate suficientã de stocare, sã aibã drumuri de acces ºi sã nu fie amplasate pe terenuri situate în apropierea cursurilor de apã sau cu apa freaticã la micã adâncime. De asemenea, ele trebuie amplasate la o distanþã de cel puþin 50 de metri faþã de locuinþe ºi sursele de apa potabilã (articolul 140).
ŸGunoiul se pãstreazã în aceste platforme îndesat, acoperit cu un strat de pãmânt de 15-20 centimetri grosime (articolul 141).

dr. ing. Leonard Constantin Stafie

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users